Вхід на сайт


Реєстрація на сайті


Свої новини

Коментарів: 652

Опубліковано: 17.03.2017 14:51  Автор: Всеволод

Як Москва винищувала «Землі дикунів».

 НА СЕРЕДИНУ XIX СТОЛІТТЯ РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ ЗБІЛЬШИЛА СВОЮ ТЕРИТОРІЮ МАЙЖЕ НА 412 З11 ТИСЯЧ КВАДРАТНИХ КІЛОМЕТРІВ. СТАЛОСЯ ЦЕ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВОНА СИЛОЮ ПРИЄДНАЛА ДО СЕБЕ ТЕРИТОРІЮ ПІВНІЧНОГО КАВКАЗУ. ПЕРЕД ТИМ БАГАТО КАВКАЗЬКИХ НАРОДІВ ПРИСЯГНУЛО НА ВІРНІСТЬ РОСІЙСЬКОМУ ЦАРЕВІ, АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ НАСПРАВДІ ЗАЛИШАЛИСЯ ПОЗА МЕЖАМИ ЙОГО ВЛАДИ. А ВЛАДНА ЕЛІТИ ЦЬОГО РЕГІОНУ ПРОВАДИЛА ТО ПРОРОСІЙСЬКУ ТО ПРОТУРЕЦЬКУ ПОЛІТИКУ.


  Вважається, що під час підкорення Росією Кавказу загинуло близько трьох чвертей деяких корінних народів регіону

  Можна сказати більше, експан­сія московитів на південь викли­кала спротив горян, які щораз частіше почали чинити набіги на російську територію.

  Така невизначеність не могла тривати вічно. І Московія рушила своїми військами на цей регіон. Розпочалася Кавказька війна 1817 - 1864 років. На той час на тери­торії Північного Кавказу були два державні утворення корінних на­родів. Адигейське (адиги, черке­си, кабардинці, шапсуги) займало територію від узбережжя Чорно­го моря і до кордонів сучасної Ін­гушеві. Друге - вайнахський іма­мат - включало терени Інгушетії, Чечні та Дагестану.

  Після приборкання Великої Ка­барди (1825 року) головними су­противниками російських військ виступили жителі Адигеї, а на схо­ді - народи імамату Дагестану і Чечні, який очолив Шаміль. Проти них Росія кинули чималі сили, які підкорювали Північний Кавказ із неабиякою жорстокістю.

   Так, опір кабардинців почерго­во придушували російські гене­рали Булгаков та Єрмолов. Під­сумком каральної експедиції ста­ло спалення 200 селищ і 9585 осель, що супроводжувалося то­тальним грабунком.

   Урешті російський терор, епі­демія чуми і вимушена емігра­ція призвели до того, що чисель­ність одного з найбільших північнокавказьких етносів скоротила­ся з 300 тисяч (на кінець XVIII сто­ліття) до ЗО тисяч на 1822 рік.

  Про «допомогу» чуми писав і генерал Єрмолов: «...Моровая язва была союзницею нашею против кабардинцев: ибо, уничтожив совершенно все население Малой Кабарды и производя опустошение в Большой, до того их ослабила, что они не мо­гли уже как прежде собираться в больших силах, но делали набеги малыми партиями».

   Опір горян Чечні і Дагестану було зламано лише в 1859 році, коли росіяни взяли у полон іма­ма Шаміля. Після капітуляції іма­ма відправили з сім'єю на заслан­ня в Калугу. Як же розширення Московії коментували безпосе­редні учасники та очевидці тих подій? Як оцінювали? Чи був хоча б якийсь критичний аналіз того, що робила царська влада?

  Для кращого сприйняття тексту і збереження колориту епохи цю й інші цитати подаємо мовою ори­гіналу. Ось як у 1844 року поясню­вав потребу поширення на кав­казький регіон "руского міра" цар­ський генерал Ніколай Слєпцов: «Какое имеют право зти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов...»

   Генерал Павєл Ціціанов, один із завойовників Кавказу. 1804 рік. «Покоренньїй Кавказ»: «Истреблю вас всех с лица земли, пойду с пламенем и сожгу все, чего не займу войсками; землю вашей области покрою кровью вашей, и она покраснеет, но вы, как зайцы, уйдете в ущелья, и там вас достану, и буде не от меча, то от стужи околеете...»

    Письменник Алєксандр Грібоєдов, який був у загоні генерала А. Вельямінова, в 1825 році писав у листі своєму приятелеві С. Бегічеву:

  «Имя Ермолова еще ужасает; дай Бог, чтобы зто очарование не разрушилось... Будем вешать и прощать и плюєм на историю».

   Декабрист Ніколай Лорер:

  «В разговоре с Зассом я заметил ему, что мне не нравитея его система войны, и он мне тогда же ответил:    «Россия хочет поко­рить Кавказ во что бы зто ни ста­ло. С народами, нашими неприятелями, чем взять как не стра­хом и грозой?.. Тут не годится филантропия, и Ермолов, вешая беспощадно, грабя и сжигая аулы только зтим успевал более нашего».

   Генерал Сєргєй Булгаков, 1810 рік. Із рапорта після походу в Ка­барду:

   «Кабардинский народ доселе никогда таковой чувствительной не имел потери... Они потеряли много имущества, которое сожжено с двумястами селений».

   Імператор Ніколай І писав 1829 року генералові, графу Івану Паскєвічу, одному з героїв російсько- турецькорї війни:

  «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - усмирение навсегда горских народов или истребление непокорных».

  Алєксандр Пушкін, поет, 1829 рік. «Путешествие в Арзрум»:

  «Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».

  Генерал Павєл Ціціанов. 4 квіт­ня 1804 року. «Владельцам Кабардинским...»:

  «Кровь во мне кипит, как в кот­ле, и члены все во мне трясутся от жадности напоить земли ваши кровью ослушников... ждите, говорю я вам, по моєму правилу, штыков, ядер и пролития вашей крови реками. Не мут­ная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».

  Алєксандр Фонвілль, журна­ліст. «Последний ГОД ВОЙНЬІ Черкесии за независимость, 1863 -1864»:

  «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и уми­равших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или за­носились снежными бурана­ми, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и выкапывали из-под него человеческие трупы».

  Адольф Берже, історик. «Выселение горцев с Кавказа»:

  «Мы не могли отступить от на­чатого дела только потому, что черкеси не хотели покорить­ся. Надо было истребить черкесов наполовину, чтобы заста­вить другую половину сложить оружие. Предложенннй графом Евдокимовнм план бесповоротного окончания Кавказской войны уничтожением неприятеля замечателен глубиною политической мисли и практической верностью...»

  Міхаіл Вєнюков, військовий гео­граф. «Кавказские воспоминания (1861 -1863)»:

  «Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аульї были выжжены целыми со­тнями, посевы вьітравливались конями или даже вытаптывались. Население аулов, если удава­лось захватить его врасплох, немедпенно было уводимо под воєнним конвоєм в ближайшие станицы, и оттуда отправлялись с берегам Черного моря и далее в Турцию... Аулы абадзехов на Фар­се горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвнчайно успешно...»

  Вважається, що під час підко­рення Росією Кавказу загинуло близько трьох чвертей всіх авар­ців та чеченців. Тисячі горян були змушені переселитися до Туреч­чини. Російська армія втратила у цій кровопролитній війні майже півмільйона солдатів.

Іван Гавриш

 

Коментарі


 • 0
  * Parтnеrs rаfflе biтcоins wiтh а prоmосоdе UORNFOUIOW https://f

  06.02.2021 22:36

  ***** тhank you for registеring. Wе give уou а prомo сode fоr the biтcoin rаfflе FJUKARNDHS https://forms.yandex.ru/u/601eda281ca23f7c17d31582/success/ *****

 • 0
  ** Rеgisтer wiтh a promо codе and win a crуptоcurrenсу KBUFEDAIS

  06.02.2021 22:40

  *** Whеn rеgisтering and using а proмо codе, уоu cаn win сrуpтоcurrenсу JTUFLCMDHK https://forms.yandex.ru/u/601ecd97847d9b7c9e6c29f5/success/ ***

 • 0
  ******** тhank уоu for registering. take pаrt in thе bitсоin rа

  06.02.2021 22:44

  ** When registеring and using a prоmо соdе, уou cаn win crypтoсurrenсу QHJPFGBDCB https://forms.yandex.ru/u/601eb9ef38eaf675870176ad/success/ **

 • 0
  ** thank уоu fоr rеgisтering. We givе уou a prоmо сode for тhе b

  06.02.2021 22:48

  ******** thаnk уоu for regisтеring. We givе уоu а promо сodе fоr тhе biтcoin rаffle OGEIRHXTLW https://forms.yandex.ru/u/601ee30038eaf67be70176ad/success/ ********

 • 0
  ******** collеct уour biтсоin when rеgistering and using the pr

  06.02.2021 22:55

  ******** our pаrtners rafflе bitcoins with а prоmо сodе ARPDLMKDBP https://forms.yandex.ru/u/601ed6a595d8257cbc19a819/success/ ********

 • 0
  * Registеr with а proмo cоde and win а сryptосurrenсy IJPSAFNEWG

  06.02.2021 23:15

  ***** Parтners rafflе biтcоins wiтh а proмocоde KFCUCCBALZ https://forms.yandex.ru/u/601edded675c196d0bc62f5d/success/ *****

 • 0
  ***** Proмo соde fоr тhe Bitcоin rаfflе at rеgisтraтiоn PUGEZTFM

  06.02.2021 23:36

  **** Pаrтnеrs rafflе biтсoins wiтh а prомосоdе HIHUUWEIRB https://forms.yandex.ru/u/601ee7e41ca23f7e42d31587/success/ ****

 • 0
  **** Prомo codе for the Bitcoin raffle aт regisтration WCHNYRWRC

  07.02.2021 01:20

  * When rеgisтering and using а proмо соde, yоu cаn win сrуptocurrencу CFYDHFUXAV https://forms.yandex.ru/u/601ee5d42d26877c1479bd6a/success/ *

 • 0
  * Whеn rеgisтering аnd using a proмо соde, уou сan win сryptоcur

  07.02.2021 01:40

  ** тhаnk уou for rеgistеring. We givе yоu а proмo cоdе fоr тhе biтсoin rafflе NXEJKZCPRU https://forms.yandex.ru/u/601ecf0b8b36e57c7146f723/success/ **

 • 0
  Marcosdrype

  12.02.2021 06:10

  Я коллектив специалистов, понимающих собственное задача также беспокоящихся об периода собственных покупателей. Я размещаем рекламу во Столице также Столичной сфере, однако исключая того согласно целой Российской Федерации, в случае ежели вопрос относится digital услуг. Во маркетинговых кампаниях следуем приборами, какие подобранны отталкиваясь с особенности полнее также вопросов покупателей. [url=https://premium-lift.ru/products/11860692]бизнес центр линия[/url]

 • 0
  fylgsrud

  18.02.2021 20:59

  real viagra without a doctor prescription https://genviagaraget.com/ - buy viagra online canada pharmacy when generic viagra in usa viagra prescription viagra pills order viagra coupons card

 • 0
  qhjsnqqo

  19.02.2021 16:47

  cialis online canada https://recialisdo.com/# - over the counter cialis cialis 20mg cost walmart cialis 20mg cost walmart generic cialis buying cialis cheap

 • 0
  mnszfqln

  20.02.2021 15:49

  best male enhancement https://reviagaraget.com/ - viagra coupons for pharmacy generic viagra price at walmart buy online viagra [url=https://reviagaraget.com/]viagra coupons[/url] generic viagra soft

 • 0
  jlxolzpk

  21.02.2021 18:46

  essay review website https://essaygets.com/# - cheapest essay writing service essays editor how to do a research paper fast online essay writing help me write my research paper

 • 0
  rctewiom

  22.02.2021 04:44

  pictures of generic viagra pills https://viagaracon.com/ - what do generic viagra pills look like best generic viagra websites generic viagra coupon [url=https://viagaracon.com/#]buy viagra las vegas[/url] red viagra pills

 • 0
  JoshuaSmoft

  23.02.2021 05:44

  [url=https://faculdadearidesa.instructure.com/eportfolios/5898] usdt РїРѕРєСѓРїРєР°[/url] Центральный Банк никак не доказывает сведение об этом, то что практически около пятидесяти процентов негосударственных пенсионных фондов имеется трудности, какие препятствуют им вступить во концепцию гарантирования пенсионных скоплений. Сережа Портных, 1-ый зам. председателя Центробанка, сообщил, то что данных об такого рода глубокой вопросу около него отсутствует.

 • 0
  Jeremyonela

  23.02.2021 14:58

  [url=http://xn--66-glc2c.xn--p1ai/]оральныйсекс [/url] [url=http://apis-maykop.ru/]глотка [/url] [url=http://amurdeti.ru]порнохаб [/url] [url=http://hotperchik.ru/]порнуха [/url] [url=http://xn--66-glc2c.xn--p1ai/]порно [/url] [url=http://muzey-aty-baty.ru/]марихуана [/url] [url=http://start-business.ru/]анаша [/url] Игровой портал предложит три варианта регистрации: по телефону, по e-mail, через соцсети и мессенджеры. В зависимости от выбранного типа, необходимо указать требуемые данные. Не забудьте что это развод и обман

 • 0
  WilliamFLORK

  23.02.2021 17:07

  производство электромонтажного оборудования. В Санкт-Петербурге. Оюбые материалы, размеры, быстрота, качество http://rusindustry.ru/users/Cleanutild https://www.iroids.com/forums/member.php?45004-Neagree http://zelaron.com/forum/member.php?u=297136 https://a2s.in/members/suitoevisee/ http://www.wmzcn.com/space-uid-23208.html [url=http://astra-electric.ru/product/korob-kabelnyj/]кабельный короб кп[/url] [url=http://astra-electric.ru/product/kabelnyj-kanal-metallicheskij-ocinkovannyj-kkmo-minikorob/]кабель канал металлический ккмо[/url] [url=http://astra-electric.ru/product/profil-z-obraznyj-zp-45kh25/]профиль z образный 45х25[/url] [url=http://astra-electric.ru/product/kabelnyj-kanal-metallicheskij-ocinkovannyj-kkmo-minikorob/]миникороб[/url] [url=http://astra-electric.ru/product/shveller-perforirovannyj-shp-60kh35-k235/]швеллер перфорированный шп 60х35[/url] [url=http://cary-star.ru/]купить вислоухого котенка[/url] [url=http://cary-star.ru/tag/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%BD/]купить котёнка мейн кун[/url] [url=http://cary-star.ru/product-category/maine-coon-kittens/]котята мейн кун купить[/url] [url=http://cary-star.ru/]купить корм для мейн куна[/url] [url=http://cary-star.ru/tag/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%BD/]купить мейн куна спб[/url] [url=http://cary-star.ru/product-category/maine-coon-kittens/]мейн кун купить в спб[/url] [url=http://cary-star.ru/tag/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%BD/]питомники мейн кунов в москве[/url] [url=https://cary-star.ru/tag/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%BD/]купить мейн куна[/url] [url=http://cary-star.ru/]черный мейн кун купить[/url] [url=http://cary-star.ru/]котята мейн куна фото[/url] http://whatisafrenchdrain.klack.org/guestbook.html http://ruszkowskihamburgrissen.klack.org/guestbook.html http://4lovely.klack.org/guestbook.html http://bbs.caipanshuo.com/home.php?mod=space&username=JohnnieOdorb http://contafisc.mex.tl/?gb=1#top https://www.metal-tracker.com/forum/member.php?action=profile&uid=927033117 http://purelove.blogger.hu/2013/08/14/12845#commentform http://www.dbzeta.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=790 https://www.avatarcontrols.com/forum/member.php?action=profile&uid=59569 http://yeticlan.klack.org/guestbook.html http://rosfit-sport.ru/blog/skidki_na_silovye_trenazhery#comment_53275 http://pksqzrg.webpin.com/blog_graduate-nursing-personal-statement.html http://sophie.klack.org/guestbook.html http://www.snachina.com/space-uid-62193.html http://forum.legendsofequestria.com/index.php?action=profile;u=263196 http://drgarfinkel.com/store/Prednisone-Tabs-20mg-100-and-500-Count.html http://www.ecogetawayscr.com/content/top-chef-costa-rica-randy-siles/ http://hh602.klack.org/guestbook.html http://mesasvintage.mex.tl/?gb=1 http://jennifere.webpin.com/?gb=1 http://incognito.klack.org/guestbook.html http://smpn3babelan.webs.com/apps/guestbook/ http://netterstreber.klack.org/guestbook.html http://bouter.klack.org/guestbook.html http://oslodogwalking.webs.com/apps/guestbook/ http://kathileinchen.klack.org/guestbook.html http://thebunnyz.klack.org/guestbook.html http://k5o.ru/blog/tvorcheskij-podarok-dlya-samyh-blizkih-i-lyubimyh#comment_180855 https://tesall.ru/user/797594-robertsware/ http://meineklasse.simigos.com/content/guestbooks/1537 [url=https://vk.com/market-87184425?w=product-87184425_4856970]Короб кабельный КП[/url] [url=https://vk.com/market-87184425?w=product-87184425_4856970]кабельный короб[/url] [url=https://vk.com/market-87184425?w=product-87184425_4856974]Перегородка кабельного короба КП[/url] [url=https://vk.com/market-87184425?w=product-87184425_4856986]Т-отвод к коробу КП (КТ)[/url] [url=https://vk.com/market-87184425?w=product-87184425_4859602]Кабельный канал металлический оцинкованный ККМО (миникороб)[/url] [url=https://vk.com/market-87184425?w=product-87184425_4859604]Короб одноканальный, трехканальный типа ККБ-ПО, ККБ-3ПО[/url] [url=https://vk.com/market-87184425?w=product-87184425_4859606]Короб прямой ККБ-П[/url] [url=https://vk.com/market-87184425?w=product-87184425_4859611]Короб угловой ККБ-УВ/ККБ-УН[/url] [url=https://vk.com/market-87184425?w=product-87184425_4859613]Короб угловой ККБ-УГВ/ККБ-УГН[/url] [url=https://vk.com/market-87184425?w=product-87184425_4859614]Лоток НЛ, перфорированный[/url] [url=https://vk.com/market-87184425?w=product-87184425_4859651]Z-профиль[/url] [url=https://vk.com/market-87184425?w=product-87184425_4859654]Перфоуголок[/url] [url=https://vk.com/market-87184425?w=product-87184425_4859656]Перфошвеллер[/url] [url=https://vk.com/market-87184425?w=product-87184425_4859653]Перфополоса[/url]

 • 0
  WillieAnoni

  24.02.2021 11:05

  Dhcskfjaz

 • 0
  igynyphl

  26.02.2021 01:09

  canadian pharmacy online https://gecialiscan.com/# - best place to buy cialis online cialis prescription cialis generic [url=https://gecialiscan.com/#]cialis online[/url] buying cialis online reviews

Залиште своє повідомлення
Календар

Жовтень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Вересень   Листопад »
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Історичні дати

Сьогодні: Максимальний термін ув`язнення в СРСР підвищений з 10 до 25 років 86 років

Відео-архів

© 2013. Всі матеріали на сайті належать автору і охороняються законом про авторські права.