Вхід на сайт


Реєстрація на сайті


Свої новини

Коментарів: 383

Опубліковано: 17.03.2017 14:51  Автор: Всеволод

Як Москва винищувала «Землі дикунів».

 НА СЕРЕДИНУ XIX СТОЛІТТЯ РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ ЗБІЛЬШИЛА СВОЮ ТЕРИТОРІЮ МАЙЖЕ НА 412 З11 ТИСЯЧ КВАДРАТНИХ КІЛОМЕТРІВ. СТАЛОСЯ ЦЕ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВОНА СИЛОЮ ПРИЄДНАЛА ДО СЕБЕ ТЕРИТОРІЮ ПІВНІЧНОГО КАВКАЗУ. ПЕРЕД ТИМ БАГАТО КАВКАЗЬКИХ НАРОДІВ ПРИСЯГНУЛО НА ВІРНІСТЬ РОСІЙСЬКОМУ ЦАРЕВІ, АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ НАСПРАВДІ ЗАЛИШАЛИСЯ ПОЗА МЕЖАМИ ЙОГО ВЛАДИ. А ВЛАДНА ЕЛІТИ ЦЬОГО РЕГІОНУ ПРОВАДИЛА ТО ПРОРОСІЙСЬКУ ТО ПРОТУРЕЦЬКУ ПОЛІТИКУ.


  Вважається, що під час підкорення Росією Кавказу загинуло близько трьох чвертей деяких корінних народів регіону

  Можна сказати більше, експан­сія московитів на південь викли­кала спротив горян, які щораз частіше почали чинити набіги на російську територію.

  Така невизначеність не могла тривати вічно. І Московія рушила своїми військами на цей регіон. Розпочалася Кавказька війна 1817 - 1864 років. На той час на тери­торії Північного Кавказу були два державні утворення корінних на­родів. Адигейське (адиги, черке­си, кабардинці, шапсуги) займало територію від узбережжя Чорно­го моря і до кордонів сучасної Ін­гушеві. Друге - вайнахський іма­мат - включало терени Інгушетії, Чечні та Дагестану.

  Після приборкання Великої Ка­барди (1825 року) головними су­противниками російських військ виступили жителі Адигеї, а на схо­ді - народи імамату Дагестану і Чечні, який очолив Шаміль. Проти них Росія кинули чималі сили, які підкорювали Північний Кавказ із неабиякою жорстокістю.

   Так, опір кабардинців почерго­во придушували російські гене­рали Булгаков та Єрмолов. Під­сумком каральної експедиції ста­ло спалення 200 селищ і 9585 осель, що супроводжувалося то­тальним грабунком.

   Урешті російський терор, епі­демія чуми і вимушена емігра­ція призвели до того, що чисель­ність одного з найбільших північнокавказьких етносів скоротила­ся з 300 тисяч (на кінець XVIII сто­ліття) до ЗО тисяч на 1822 рік.

  Про «допомогу» чуми писав і генерал Єрмолов: «...Моровая язва была союзницею нашею против кабардинцев: ибо, уничтожив совершенно все население Малой Кабарды и производя опустошение в Большой, до того их ослабила, что они не мо­гли уже как прежде собираться в больших силах, но делали набеги малыми партиями».

   Опір горян Чечні і Дагестану було зламано лише в 1859 році, коли росіяни взяли у полон іма­ма Шаміля. Після капітуляції іма­ма відправили з сім'єю на заслан­ня в Калугу. Як же розширення Московії коментували безпосе­редні учасники та очевидці тих подій? Як оцінювали? Чи був хоча б якийсь критичний аналіз того, що робила царська влада?

  Для кращого сприйняття тексту і збереження колориту епохи цю й інші цитати подаємо мовою ори­гіналу. Ось як у 1844 року поясню­вав потребу поширення на кав­казький регіон "руского міра" цар­ський генерал Ніколай Слєпцов: «Какое имеют право зти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов...»

   Генерал Павєл Ціціанов, один із завойовників Кавказу. 1804 рік. «Покоренньїй Кавказ»: «Истреблю вас всех с лица земли, пойду с пламенем и сожгу все, чего не займу войсками; землю вашей области покрою кровью вашей, и она покраснеет, но вы, как зайцы, уйдете в ущелья, и там вас достану, и буде не от меча, то от стужи околеете...»

    Письменник Алєксандр Грібоєдов, який був у загоні генерала А. Вельямінова, в 1825 році писав у листі своєму приятелеві С. Бегічеву:

  «Имя Ермолова еще ужасает; дай Бог, чтобы зто очарование не разрушилось... Будем вешать и прощать и плюєм на историю».

   Декабрист Ніколай Лорер:

  «В разговоре с Зассом я заметил ему, что мне не нравитея его система войны, и он мне тогда же ответил:    «Россия хочет поко­рить Кавказ во что бы зто ни ста­ло. С народами, нашими неприятелями, чем взять как не стра­хом и грозой?.. Тут не годится филантропия, и Ермолов, вешая беспощадно, грабя и сжигая аулы только зтим успевал более нашего».

   Генерал Сєргєй Булгаков, 1810 рік. Із рапорта після походу в Ка­барду:

   «Кабардинский народ доселе никогда таковой чувствительной не имел потери... Они потеряли много имущества, которое сожжено с двумястами селений».

   Імператор Ніколай І писав 1829 року генералові, графу Івану Паскєвічу, одному з героїв російсько- турецькорї війни:

  «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - усмирение навсегда горских народов или истребление непокорных».

  Алєксандр Пушкін, поет, 1829 рік. «Путешествие в Арзрум»:

  «Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».

  Генерал Павєл Ціціанов. 4 квіт­ня 1804 року. «Владельцам Кабардинским...»:

  «Кровь во мне кипит, как в кот­ле, и члены все во мне трясутся от жадности напоить земли ваши кровью ослушников... ждите, говорю я вам, по моєму правилу, штыков, ядер и пролития вашей крови реками. Не мут­ная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».

  Алєксандр Фонвілль, журна­ліст. «Последний ГОД ВОЙНЬІ Черкесии за независимость, 1863 -1864»:

  «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и уми­равших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или за­носились снежными бурана­ми, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и выкапывали из-под него человеческие трупы».

  Адольф Берже, історик. «Выселение горцев с Кавказа»:

  «Мы не могли отступить от на­чатого дела только потому, что черкеси не хотели покорить­ся. Надо было истребить черкесов наполовину, чтобы заста­вить другую половину сложить оружие. Предложенннй графом Евдокимовнм план бесповоротного окончания Кавказской войны уничтожением неприятеля замечателен глубиною политической мисли и практической верностью...»

  Міхаіл Вєнюков, військовий гео­граф. «Кавказские воспоминания (1861 -1863)»:

  «Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аульї были выжжены целыми со­тнями, посевы вьітравливались конями или даже вытаптывались. Население аулов, если удава­лось захватить его врасплох, немедпенно было уводимо под воєнним конвоєм в ближайшие станицы, и оттуда отправлялись с берегам Черного моря и далее в Турцию... Аулы абадзехов на Фар­се горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвнчайно успешно...»

  Вважається, що під час підко­рення Росією Кавказу загинуло близько трьох чвертей всіх авар­ців та чеченців. Тисячі горян були змушені переселитися до Туреч­чини. Російська армія втратила у цій кровопролитній війні майже півмільйона солдатів.

Іван Гавриш

 

Коментарі


 • 0
  conttwhjr

  11.03.2020 09:56

  Здравствуйте! Предлагаем рассылку по контактным-формам сайтов организаций Российской Федерации. Предлагаем рассылки через формы-контактов сайтов фирм по всем странам мира на любых языках. http://kontakt-forma.cn/ Письмо приходит на контактный электронный адрес учреждения. Тест: 10000 сообщений по Российской Федерации на ваш электронный адрес - тысяча рублей. 10000 сообщений по зарубежным зонам на ваш электронный ящик - 20 долларов. От вас требуется адрес электронной почты, заголовок и текст письма. Организации и Предприятия Российской Федерации - 3012045 предприятий - 3500 рублей за 1 миллион. Москва и Московская область 627545 организаций - 5000 руб. Санкт-Петербург и Ленинградская область 374471 организаций - 5000 руб. Новые организации РФ зарегистрированные в 2016-2018 году - 5000 рублей. Новые сайты РФ, зарегистрированные 24-48 часов назад (Цикл из 15 рассылок в течение месяца). - 15000 руб. Україна 605745 сайтов - 5000 руб. Все русскоговорящие страны минус Российская Федерация 15 стран 1722657 сайтов - 10000 руб. Вся Европа 44 страны 60726150 сайтов - 60000 рублей. Весь European Union 28 стран 56752547 доменов- 55000 руб. Вся Азия 48 стран 14662004 доменных имён - 15000 руб. Вся Africa 50 стран 1594390 сайтов - 10000 руб. Вся Центральная и Северная Америка 35 стран 7441637 доменных имён - 15000 рублей. Вся Южная Америка 14 стран 5826884 доменных имён - 10000 руб. Новые сайты со всего мира зарегистрированные 24-48 часов назад (Цикл из 15 рассылок в течение месяца). - 30000 руб. Рассылки по движкам сайтов: Amiro 2294 sites 1000 руб. Битрикс 175513 sites 3000 руб. Конкретэ5 49721 sites 2000 руб. CONTENIDO 7769 sites 1000 руб. Кубекарт 1562 sites 1000 руб. Дата лайф Энджин 29220 sites 2000 руб. Discuz 70252 sites 2000 руб. Dotnetnuke 31114 sites 2000 руб. Drupal 802121 sites 5000 руб. Хост ЦМС 6342 sites 1000 руб. InstantCMS 4936 sites 1000 руб. Invision Power Board 510 sites 1000 руб. Joomla 1906994 sites 10000 руб. Liferay 5937 sites 1000 руб. Маджента 269488 sites 3000 руб. MODx 67023 sites 2000 руб. Movable Type 13523 sites 2000 руб. NetCat 6936 sites 1000 руб. NopCommerce 5313 sites 1000 руб. ОпенКарт 321057 sites 3000 руб. Open Source Commerce 65468 sites 2000 руб. phpBB 3582 sites 1000 руб. Prestashop 92949 sites 2000 руб. Шопифи 365755 sites 3000 руб. Simpla 8963 sites 1000 руб. Sitefinity 4883 sites 1000 руб. Тайпо3 227167 sites 3000 руб. UMI.CMS 15943 sites 2000 руб. Вблютин 154677 sites 3000 руб. Викс 2305768 sites 10000 руб. Вордпресс 14467405 sites 20000 руб. WooCommerce 2097367 sites 10000 руб. Выборки по сферам деятельности России: B2B uslugi, Cars, Автосервис, Avtotovary, Security, Business, Компьютеры и интернет, Красота, Kultura i iskusstvo, Medicine and Pharmacy, Места и топографические обьекты,Nauka i obrazovanie, Education, Obshchepit, Общество, Отдых и туризм, Продукты, Производство и поставки, Industrial goods, Entertainment, Reklama i poligrafiya, Remont strojka, Family children pets, Special stores, Спорт, Spravochno-informacionnye sistemy, Средства массовой информации, Construction and Real Estate, Telekommunikacii i svyaz, Товары для дома и дачи, Transport i perevozki, Services Выборки по городам и областям РФ: г.Абакан и Республика Хакасия, Anadyr i CHukotskij avtonomnyj okrug, Arhangelsk i Arhangelskaya oblast, Astrakhan and Astrakhan region, Barnaul i Altajskij kraj, Belgorod and Belgorod region, г.Биробиджан и Еврейский автономный округ, Blagoveshensk and Amur region, Bryansk and Bryansk region, Velikij Novgorod i Novgorodskaya oblast, Vladivostok and Primorsky Krai, г.Владикавказ и Республика Северная Осетия, г.Владимир и Владимирская область, г.Волгоград и Волгоградская область, Vologda and Vologda region, Voronezh i Voronezhskaya oblast, Gorno-Altajsk i Respublika Altaj, Groznyj i CHechenskaya Respublika, Bratislava and Sverdlovsk region, г.Иваново и Ивановская область, г.Ижевск и Республика Удмуртия, Joshkar-Ola i Respublika Marij EHl, Irkutsk i Irkutskaya oblast, Kazan and Republic of Tatarstan, г.Калининград и Калининградская область, г.Калуга и Калужская область, Kemerovo i Kemerovskaya oblast, г.Киров и Кировская область, Kostroma i Kostromskaya oblast, Krasnodar i Krasnodarskij kraj, Krasnoyarsk i Krasnoyarskij kraj, Kurgan i Kurganskaya oblast, г.Курск и Курская область, Kyzyl and Tyva Republic, Lipeck i Lipeckaya oblast, Magadan and Magadan region, Magas and the Republic of Ingushetia, Majkop i Respublika Adygeya, Mahachkala i Respublika Dagestan, Moscow and Moscow region, г.Мурманск и Мурманская область, Nalchik i Respublika Kabardino-Balkariya, Naryan-Mar and Nenets Autonomous Region, Nizhny Novgorod and Nizhny Novgorod region, Novosibirsk i Novosibirskaya oblast, г.Омск и Омская область, Orel and Oryol region, г.Оренбург и Оренбургская область, г.Пенза и Пензенская область, Perm and Perm Territory, г.Петрозаводск и Республика Карелия, г.Петропавловск-Камчатский и Камчатский край, Pskov i Pskovskaya oblast, Rostov-Na-Donu i Rostovskaya oblast, Ryazan i Ryazanskaya oblast, Salekhard i YAmalo-Neneckij avtonomnyj okrug, Samara and Samara region, Sankt-Peterburg i Leningradskaya oblast, Saransk and the Republic of Mordovia, Saratov i Saratovskaya oblast, г.Смоленск и Смоленская область, Stavropol and Stavropol Territory, Syktyvkar i Respublika Komi, Tambov i Tambovskaya oblast, Tver and Tver region, г.Томск и Томская область, г.Тула и Тульская область, Tyumen and Tyumen region, Ulan-Udeh i Respublika Buryatiya, Ulyanovsk i Ulyanovskaya oblast, Ufa i Respublika Bashkortostan, Khabarovsk and Khabarovsk Territory, Khanty-Mansiysk and Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug, г.Чебоксары и Чувашская Республика, г.Челябинск и Челябинская область, г.Черкесск и Республика Карачаево-Черкессия, CHita i Zabajkalskij kraj, г.Элиста и Республика Калмыкия, YUzhno-Sahalinsk i Sahalinskaya oblast, г.Якутск и Республика Саха, YAroslavl i YAroslavskaya oblast Базы: Предприятия и организации из сервисов Yandex и Гугл карт собранные по ОКАТО: 966 городов, 42187/108072 крупных/мелких населённых пунктов РФ. Предприятия и организации Российской Федерации из: All.Yell, 2GIS, Рос-биз, Actinfo, Алинформ, Бтк-онлайн,Bigphonebook, MBTG, Где то место, Gdebiz, E-adres, Б2Б Россия, Zakazrf, Sam5, Фолиант, Ярмэп, Topplan, Тел09, Spravochnik-09, EGTS, СПР, Интервеб.спб, Moscowfirma, ЕГРЮЛ, Data.mos, Мосгид, Msk.spravker и др. Базы ВОЙС сайтов всех государств мира. Вы можете приобрести наши базы отдельно от рассылки по запросу. P/S Пжл. не отвечайте на это коммерческое предложение со своего ящика электронной почты, так как оно создано в автоматическом режиме и не дойдёт до нас! Используйте для связи контакт-форму [url=http://kontakt-forma.cn/]рассылка через контакт формы[/url]

 • 0
  cosmetische acupunctuur ervaringen

  12.03.2020 18:48

  Hi there, I desire to subscribe for this website to get newest updates, therefore where can i do it please help. cosmetische acupunctuur ervaringen cells.amelduab.se/map13.php cosmetische acupunctuur ervaringen

 • 0
  Lorenzodrype

  21.10.2020 05:28

  http://newbetcasino.com/ newbetcasino

 • 0
  Danil

  05.11.2020 20:31

  [url=https://south.life/]аквапарки в анапе[/url]

 • 0
  Catherine

  09.11.2020 23:59

  Howdy! Do you know if they make anyy plugins to safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips? https://clients1.google.tm/url?q=https://kratomwwwtea.com Tessa

 • 0
  Tessa

  10.11.2020 00:02

  Howdy! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I'm kinda paranoid aboiut losig everything I've worked hard on. Any tips? https://clients1.google.tm/url?q=https://kratomwwwtea.com Tessa

 • 0
  azalinanaaeldof

  11.11.2020 21:49

  cbest writing essay examples [url=https://essaysonservice.com]essay[/url] top essay writing service [url=https://researchpaperorder.com]essay writing[/url]

 • 0
  Michelle

  12.11.2020 15:51

  Heey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widtets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward tto your neww updates. https://chicky5gcbqk38.medium.com/college-essay-practice-6377e9311190 assignment writing service assignment writing service https://darnju4jl3coo.medium.com/do-you-italicize-article-titles-ceaf9c56d05e

 • 0
  azalinanaaeldof

  13.11.2020 05:59

  college essay writing service [url=https://writingmypaper.com]essay writing[/url] best essay writing service [url=https://writemycustompaper.com]write my essay[/url]

 • 0
  Detpew

  16.11.2020 06:45

  Detonic Gebrauchsanweisungen [url=http://bogyonaploja.blogger.hu/2011/10/29/versmondas-az-idosek-napjan-es-az-erzeseim-a-nap-folyaman#commentform]Detonic за фармация bogyonaploja.blogger.hu[/url] adea9db https://es.doctoron.site/cardiology/detonic-entrega-7/

 • 0
  eocsrjjz

  26.11.2020 04:33

  viagra sildenafil https://viagarago.com/# - viagra dosage viagra without prescription buy viagra online [url=https://viagarago.com/#]canada online pharmacy[/url] viagra coupon walmart

 • 0
  dourpar

  29.11.2020 03:14

  Prix Kamagra 10 Mg Chuppy [url=https://dcialish.com/]buy cialis professional[/url] Cruffils For Sale Free Shipping Generic Bentyl Tablets

 • 0
  Glennfinny

  03.12.2020 06:39

  Представим, вы собственник нового интернет-ресурса, который имеет приятный современный дизайн, удобную навигацию и полезную для клиентов рекламную информацию. Но посетителей нет. Что делать? Те, кто имеют свой бизнес мы поможем вам создать продающийся сайт. Установлено, ни одно настоящее или виртуальное предприятие не может продвигаться независимо. Определенной вашей компании требуется подмога в приобретении популярности, а во Глобальной сети без нее решительно не быть из-за бешеной конкуренции.Мы занимаемся разработкой пейджа. Здесь мы готовы запустить полноценный любой сайт в течение десятка рабочих дней. Сверх выдачи готовых онлайн-проектов, мы предоставляем обслуживание по технической подмоги: своевременное продление хостинга и нового домена, добавление наполнения на онлайн-сервис, публикация новостей. Наши услуги помогают вам стать лидером на необъятных просторах инета. [url=https://apistudio.ru]особенности продвижения сайта google[/url]

 • 0
  Kristeen

  05.12.2020 15:44

  Can I simply just say what a comfort to uncover someone that truly knows what they are discussing on the web. You actually understand how tto bring a problem to light and make it important. More people should look at this and understand this side of the story. I was surprised that you aren't more popular given that youu certainly possess the gift. https://bestessaytech.com top rated essay writing service top rated essay wrifing service https://bestessaytech.com

 • 0
  top rated essay writing service

  05.12.2020 15:46

  Can I simply just say what a comfort to uncover someonhe that truly knows what they are discussing on the web. You actually understand how to bring a problem to light and make it important. More people should look at this and understand this side of the story. I was suhrprised that you aren't more popular given that you certainly possess the gift. https://bestessaytech.com top rated essay writing service top rated essay writing service https://bestessaytech.com

 • 0
  elszchpm

  10.12.2020 19:43

  viagra generic vs brand name https://viagarados.com/ - generic viagra prices order viagra online viagra price [url=https://viagarados.com/]otc viagra[/url] pfizer viagra price

 • 0
  KennethDrabs

  11.12.2020 03:41

  Cleaning homes or cottages is a preferred service among proprietors of lodge. Keeping their cleanliness is typically fairly bothersome as well as difficult, since it is a big area of the facilities as well as the surrounding area, there are several bathrooms and also rooms for different objectives. Self-care for a lodge can be quite challenging, given that the process needs the schedule of extremely different house chemicals, equipment and also takes a lot of time. QUICKLY As Well As EFFICIENTLY We strive not to waste time, but at the same time do not rush to the detriment of the outcome. Our team includes specialists of the highest level in all locations. HONEST COSTS WITHOUT SURPRISE SUPPLEMENTS Our prices are repaired and depend only on the area. We guarantee the safety and security of the rate up to a dime. TIME PLAYS ROLE We appreciate the moment and also know a whole lot regarding the benefits. We settle on the phone and come immediately to tidy. Companies currently have all the needed cleaning tools, cleansing items of European top quality as well as seasoned team who can conveniently manage also the most challenging discolorations. Before participating in a contract, the manager as well as the customer establish the entire package of services, whether it is simply general or comprehensive cleaning, whether extra window cleansing or upholstered furniture is required. Leave a demand, and our manager will certainly respond to concerns, prompt you on a collection of services and calculate the price of cleansing completely free. We invite you to cooperate. In home cleaning services - best [url=https://maidsmanhattan.club/daily-maid-service/]Daily maid service[/url] - it's simple, handy as well as budget-friendly along with our provider. Trust fund the sanitation innovators to house cleaning Brooklyn! Our experts make use of expert cleaning agents and also technical equipment of global makers in our job and also perform an outstanding task along with cleansing of any intricacy. [url=https://maidsmanhattan.club/][size=8][/size][/url] Cooperation along with the provider is the sponsor of an impressive, rewarding as well as effective cleaning of qualified house cleaning and neighboring regions. Presently, house cleaning services coming from our firm are actually used in New Shirt. Value as well as you the actual perks as well as functional perks of our service plan. By authorizing a long-lasting service agreement with us, you will definitely manage to leave the need to maintain a huge workers of technical staff, which, consequently, will optimize costs. The price of the complicated, daily, standard house cleansing of Staten Isle, carried out through our workers, will certainly consistently be lower than the cost of earnings for cleaners, the acquisition of cleaning products and devices. [size=6][/size] Leave a demand on the internet site, define your title or even provider name, connect with phone number and also day of planned cleaning, leave your wants and needs in a notification to the supervisor if necessary, after that our specialist will definitely call you in the fastest opportunity and specify the time, time and also place of work!

 • 0
  Tonyaaxona

  11.12.2020 13:22

  [url=https://anticancer24.ru/shop/460/desc/sofoxen-daclaxen]даклатасвир софосбувир рибавирин[/url]

 • 0
  JaimeGaina

  17.12.2020 09:39

  HI help games What is the name of this game? Cars games #2bpcDV4gj

 • 0
  cokviblx

  20.12.2020 17:22

  generic viagra without a doctor prescription https://viagaraca.com/ viagra 50mg price viagra from canada buy viagra las vegas [url=https://viagaraca.com/]viagra price[/url] buy viagra tablets

Залиште своє повідомлення
Календар

Травень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Квітень   Червень »
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Історичні дати

Сьогодні: У Києві відкрилася перша в Україні школа з навчання живопису 259 років

Відео-архів

© 2013. Всі матеріали на сайті належать автору і охороняються законом про авторські права.